مقاله اي از اپتومتري ايران در يك ژورنال افتالموژي

در جستجوي مقالات اپتومتري اين مقاله از آقاي مومني و خانم احساني را در ژورنال افتالمولوژي هندوستان پيدا كردم ببينيد The relationship between binocular vision symptoms and near point of convergence

تاثیر پدیده آمبلیوپی بر جسم زانویی خارجی

همانطور که میدانیم حدود هشتاد درصد سلولهای کورتکس بینایی دو چشمی(مربوط به دو چشم) هستند و سایر سلولها مربوط به یکی از چشمها هستند،در شرایط طبیعی اگر یک چشم غالب باشد تعداد سلولهای کورتکس بینایی در ناحیه مربوط به آن چشم اندکی بیشتر است،اما در صورت بروز آمبلیوپی استرابیسمی یک طرفه یا آمبلیوپی محرومیتی یک […]

دید دو چشمی 1

در رابطه با دیسفانکشن های تطابقی ، دو چشمی و اوکولار موتور گام نخست تشخیص صحیح می باشد که آنهم مستلزم یک case analysis دقیق و درست است. یک ارزیابی کامل وضعیت دوچشمی و تطابقی به طور کلی چهار مرحله ی مجزا را در بر می گیرد. نخست اندازه گیری مقدار هتروفوریای دور و نزدیک […]

يادداشت پانزدهم: آمپليتود تطابقی به روش "عدسی منفی تا ايجاد تاری"

تا اينجای کار ، پيروزی با مشغله ها بوده نه با انضباط. تلاش برای پيدا کردن يک شغل با ثبات نسبی هنوز به نتيجه نرسيده و بخش بزرگی از زمان صرف درآمدی ناچيز و بی ثبات می شود که امکان بهره برداری مفيد از زمان را هم از بين می برد. ولی شکر خدا با […]

يادداشت سيزدهم: ارزيابی تطابق نسبی مثبت و منفی و سهولت تطابقی

بيست و سوّم شهريور ماه هزار و سيصد و هشتاد و نهتطابق نسبی منفی و تطابق نسبی مثبت (اِن آر اِی / پی آر اِی) هدف از اجرای اين تست بررسی توانايی تغيير مقدار تطابق به ازای ثابت ماندن محرک (نياز) تقاربی است. فرض اوليه برای شروع اين تست اين است که فرد مورد آزمون، […]

يادداشت پنجم از يکصد و هشتاد يادداشت

پيوندها و جستجو در وبلاگ هم به لطف آقای عليميرزايی برقرار شد هفتم شهريور ماه 1389 ارزيابی فوريا با کمک تست ثورينگتون اينکه اينقدر ساده است، چرا ما بيشتر ازش استفاده نمی کنيم؟ Modified Thorington Phoria اين تست در صفحه 211 کتاب کارلسون شرح داده شده و به عنوان جايگزينی برای تست فون گراف توصيه […]

يادداشت چهارم: ارزيابی عملکرد سيستم ديد دو چشمی

 ششم شهريور ماه 1389 مطالعه امروز: فصل چهارم کتاب کارلسون (صفحۀ 161) تماماً به تستهای فانکشنال اختصاص داده شده. همانطور که قبلاً هم ديدگاه اين کتاب را در مورد تشتهای فانکشنال نوشتم، کار اصلی ما در ارزيابی سلامت سيستم بينايی اين است که ببينيم آيا سيستم بينايی فرد مورد آزمون مهارتهای لازم را برای عملکرد […]