سوال هفته

سوال این هفته اربیس را ببینید و پاسخ خودتان را با پاسخ درست مقایسه کنید

سوال هفته

سوال این هفته اربیس را ببینیدوپاسخ خودتان را با پاسخ سایت مقایسه نمایید

سئوال هفته

سئوال اين هفته سايت اربيس را ببينيد و پاسخ آنرا با پاسخ خودتان مقايسه نماييد

سئوال هفته

This 4-month-old boy was noted to have difference in the pupil size by mother present from birth. She denies any other problems or any change in the condition. It was also noted that the difference in pupil size is greater when the child is in a dark room. Examination reveals no afferent pupillary defect, no […]

سئوال هفته

This 5-year-old boy was presented for examination with a history of having crossed eyes since birth. Visual acuity is OD 20/40 and OS 20/20. Refraction is +0.50 in each eye. The media are clear and the fundus is normal. Prism and cover measurements are 40 PD esotropia in the primary, increasing to 60 PD in […]

سئوال هفته

این کودک 6 ساله مبتلا به سندرم دون است یک اپتومتریست به او عینکی داده که معتقد است دید خوبی را برای کودک فراهم می کند اما خانواده او می گویند کودک در نگاه به روبرو چانه اش را بالا نگه می دارد1- علت احتمالی وضعیت خاص سر و چانه a. habitb. This is the […]

يك مرد 55 ساله سفيد پوست به يك اپتومتريست مراجعه كرده و از يك لكه سياه در چشم چپ خودش كه در حال بزرگ شدن است شكايت دارد ديد او 30/20 و ضايعه مانند آن چيزيست كه در تصوير ديده مي شود بيمار بعدا به يك جراح رتين ارجاع داده شده است تشخيص احتمالي عبارتست […]

سئوال هفته

این چشمان چسبناک یک زن 24 ساله استتشخیص احتمالی عبارتست از : a. blepharitis b. allergic conjunctivitis c. an infection with Demodex d. adenoviral infection پاسخ درست گزينهc. an infection with Demodex مي باشد

سئوال هفته

یک دختر ده ساله که دچار عقب ماندگی ذهنی در حد متوسط می باشد با اختلال مردمکی که در تصویر نشان داده می شود مراجعه نموده است دید چشم راست او 60/20 و دید چشم چپ او 40/20 می باشد 1- تشخیص احتمالی عبارتست از ؟ a. persistent hyaloid membraneb. astroid hyalitis c. Mittendorfd. persistent […]

سئوال هفته

یک پسر ده ساله با یک لکه سفید رنگ بر روی چشم چپ مراجعه نموده است دید هر دو چشم نرمال است و ظاهر لکه از هنگامی کودکی که متوجه آن شده تا کنون هیچ فرقی نکرده است 1-تشخیص احتمالی عبارتست از a. parasitic infestation b. post traumatic inclusion cyst c. dermoid d. onchocirciasis lesion […]