ملکولهای پيامرسان فعال در قرنيه

به علت تنوع عملکرد ملکولهای پيامرسان تقسيم بندی آنها کار چندان ساده ای نيست ولی بر مبنای نام آنها می توان دسته بندی مقدماتی را ارائه نمود. توجه فرماييد که اين تقسيم بندی ابداً بر پايه تشابه عملکرد ملکولها صورت نگرفته و هر ملکول می تواند عملکردهای مختص خود را داشته باشد. پيامرسانی درون سلولی […]

واسطه های شيميايی يا پيامرسانهای درون سلولی و بين سلولی

واسطه های شيميايی مجموعه ای از ملکولها هستند که توسط سلول ها ترشح می شوند و با رسيدن به نقطه ای ديگر از سلول، باعث بروز تغييراتی در رفتار سلول می شوند. اين مواد ممکن است به صورت درون سلولی و يا برون سلولی ترشح شوند. در صورتی که واسطه شيميايی در درون سلول ترشح […]