واسطه های شيميايی يا پيامرسانهای درون سلولی و بين سلولی

واسطه های شيميايی مجموعه ای از ملکولها هستند که توسط سلول ها ترشح می شوند و با رسيدن به نقطه ای ديگر از سلول، باعث بروز تغييراتی در رفتار سلول می شوند. اين مواد ممکن است به صورت درون سلولی و يا برون سلولی ترشح شوند. در صورتی که واسطه شيميايی در درون سلول ترشح […]

واکنش سلولهای اپی تليال قرنيه به کمبود اکسيژن

در قسمتهای قبلی نوشته های اين وبلاگ، به اهميت تنفس طبيعی قرنيه پرداختيم.  از اين پس مطالبی را در زمينه رفتارهای قرنيه در شرايط کم اکسيژن خواهيم خواند و خواهيم ديد که چگونه قسمت بشره ای (اپی تليال)  قرنيۀ انسان به محض مواجه شدن با شرايط تنفسی نامناسب، پيامهای درخواست کمک را به سلولهای همجوار مخابره […]