خلاصه پایان نامه آقای محسن توان

بررسی تاثیر مدلاسیون فرکانس های فضائی محرکین بینائی بر پاسخ کورتکس بینائی در حالت نزدیک بینی ساختگی به کمک تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمکردی چکیده مقدمه: انتخابی بودن پاسخ کورتکس بینائی نسبت به فرکانس‌های فضائی مختلف در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ولی تاکنون مطالعه مدونی در زمینه بررسی تواما مدلاسیون فرکانس‌های فضائی و […]