اپیزود یازدهم:مصاحبه با آقای دکتر ایمان رونقی دکترای حرفه ای اپتومتری

در مصاحبه با دکتر رونقی بشنوید: * تحصیل اپتومتری و دانشگاههای فیلیپین * تعرفه ها و اختیارات اپتومتریستها در فیلیپین و ایران * تاسیس OD در ایران * روابط متقابل چشم پزشکان و OD ها * و …


اپیزود دهم: مصاحبه با آقای سیروس دهقانی کارشناس ارشد اپتومتری

در اپیزود دهم مطالب زیر را بشنوید: * وضعیت اپتومتری در شیراز * فعایتهای انجمن اپتومتری فارس * تاسیس رشته اپتومتری در شیراز * لزوم تاسیس دکتری حرفه ای اپتومتری و راهکارهای اقدام برای ایجاد آن * تجویز دارو توسط اپتومتریستها


تامرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

این مصداق رفتار بسیاری از همکاران فرهیخته ایست که این روزها در برابر درخواست انجام مصاحبه پاسخ منفی می دهند و حاضر به مصاحبه با همکار خودشان نیستند علیرغم تایید بسیاری از همکاران که انجام مصاحبه را کاری مفید تلقی نموده اند و از این کار من تقدیر کرده اند هستند همکارانی که این کار […]


اپیزود نهم:مصاحبه با آقای فرید پاسبانی پیش کسوت اپتومتری


اپیزود هشتم :مصاحبه با خانم فاطمه دشتی کارشناس ارشد اپتومتری


اپیزود هفتم: مصاحبه با آقای محمود اثنی عشری دبیر انجمن اپتومتری خراسان


اپیزود ششم :مصاحبه با آقای محمدرضا زرین کارشناس ارشد اپتومتری


اپیزود پنجم:مصاحبه با آقای میرصدرالدین رضوی اپتومتریست


اپیزود چهارم:یک اپتومتریست یا چشم پزشک خوب چگونه ساخته می شود؟


اپیزود سوم;اپتومتریست ها مراقبین اولیه سلامتی چشم