يادبود ايروينگ فت در كنگره منچستر 2013

Irving Fatt (1920-1996) ايروينگ فت در شيكاگو بدنيا آمد و در انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا تحصيل نمود او در سال 1955 موفق به دريافت مدرك دكترا گرديد و در سال 1957 در دانشگاه بركلي مشغول به كار تدريس شد اگر چه كه او در بريتانيا بيشتر به خاطر كار ش در زمينه كنتاكت لنز و فيزيو […]