اسلیت لمپ ضروری برای اپتومتریست

در گذشته هیچ گاه اسلیت لمپ در لیست تجهیزات ضروری و مورد نیاز برای تاسیس دفتر کار اپتومتری در ایران نبوده است ولی اکنون با توجه به تاکید زیادی که بر نقش اپتومتریست ها بعنوان فراهم کنندگان خدمات مراقبتی اولیه چشمPrimary eye health care می شود بنظر می رسد که اسلیت لمپ از لوازم اصلی […]