يک نکته ايمنی

عادت کنيد پس از فروش هر فريم بلافاصله جای آن را با فريم ديگری پر کنيد بدين ترتيب در صورتی که يکی از فريم های شما سرقت شود بسرعت قادر به کشف آن خواهيد بود (وجود هر جای خالی که فريم آن فروخته نشده است علامت مفقود شدن يا به عبارتی بسرقت رفتن آن فريم [...]

علامت وجود مشکل در بخش دیسپنسینگ

کاهش تعداد مراجعین و در نتیجه کاهش میزان فروش علامت وجود مشکل در بخش دیسپنسینگ یک مرکز اپتومتری می باشد اشتباهات رایج عبارتند از خرید تعداد زیادی فریم ،خرید بدون برنامه ریزی و کار با تعداد زیادی از فروشندگان فریم انتخاب و خرید خوب نیازمند داشتن معیارهایی مبتنی بر واقعیت (برای مثال توزیع جمعیتی بیماران [...]

درل كردن عدسيهاي پلي كربنا ت

پلي كربنات سريعتر از ساير مواد گرم مي شود بنابراين بهنگام درل كردن اين نوع عد سيهابراي سوار كردن بر روي فريم هاي گريف پيچ ( rimless) بهترين كار اين است كه وقتبيشتري بگذاريد.فقط يك ميليمتر در يك زمان درل كنيد؛ يك دقيقه مكث كنيد تا پلي كربناتخنك شود و بهمين روال ادامه دهيد تا [...]

اّ يا يك اپتومتريست امنيت شغلي خواهد دا شت

· زمانيكه بيماري با عينك فروخته شده و يا عد سي تعويض شده با نرخ عرفبازار باز مي گردد و ادعا مي كند كه گران خريده ا ست شايعترين گمانه زني ‚ تحريكسود جويانه عينك سازان است كه امري بسيار رايج و طبيعتآ پيش بينيشده مي باشد. اما اگر اين پيشامد با تشويق و معاونت [...]

عينك بر گشتي

تمام همكاراني كه دستي در عينك سازي دارند حال چه در مطب شخصي ، محل كار دولتي يا در عينك سازي خودشان،حتما و بي برو برگرد با مشكلي به نام برگشت بيمار و مشكل او با عينك جديدش مواجه شده اندو اين چيزي نيست كه كه مختص من و شما باشد بلكه براي همكاران ما [...]