كلينيكهاي چشم مكاني ايده آل براي غربالگري بيماران سالمند از نظر افسردگي يا ساير اختلالات

نتايج يك مطالعه مقدماتي در نسخة منتشر شدة مجلة افتالمولوژي در آوريل نشان مي دهند كه غربالگري بيماران مسن در يك كلينيك سرپايي چشم ممكن است روش موثري براي بيماريابي از نظر دمانس، افسردگي و اختلالات عملكردي باشد. افتالمولوژي مجلة پزشكي آكادمي چشم پزشكان آمريكا – انجمن چشم پزشكان است. ( در اين مطالعه) از [...]