انتشارات

دکترای حرفه ای اپتومتری

اپتومتری و دندانپزشکی

 

مقایسه بین برنامه آموزشی دوره دکترای حرفه ای اپتومتری در آمریکا و دوره کارشناسی اپتومتری در ایران – قسمت اول

 

مقایسه بین برنامه آموزشی دوره دکترای حرفه ای اپتومتری در آمریکا و دوره کارشناسی اپتومتری در ایران – قسمت دوم

 

5 دلیل برای درخواست OD

اپتومتری ایران همسطح با فلسطین اشغالی