تنبلي و انحراف چشم

 

 

 

 


كلينيك تخصصي  ويژن تراپي – درمان تنبلي و انحراف چشمي كودكان

اپتومتريست سيد بهروز ظهوريان – كارشناس ارشد اپتومتري

مشهد – خيابان احمد آباد – روبروي بيمارستان قائم – نبش خيابان بهشت

ساختمان حسيني – طبقه پنجم – پذيرش عصرها شنبه تا چهارشنبه

تلفن تماس : 38409679-051

 

 

 

یک نظر بگذارید