تاثیر شدید افزایش ناگهانی قیمت لنز بر تعداد ترک کنندگان لنز

ناراحتی با لنز مهمترین علت کنار گذاشتن لنز و عدم ادامه استفاده از لنز در بسیاری از مطالعات ذکر شده است و عواملی همچون قیمت بالای لنز از عوامل جانبی و نه چندان مهم در ترک لنز در این مطالعات که بطور عمده در کشورهای غربی انجام شده اند می باشد اگر چه که در کشور ما هیچ مطالعه ای در این زمینه صورت نپذیرفته اما با توجه به اقتصاد در جریان مراکز اپتومتری براحتی می توان دریافت که چگونه پس از تغییر سریع قیمت ارزهای خارجی و به طبع آن افزایش انواع لنز تماسی تعداد بیماران متقاضی لنز تماسی کاهش یافته است و به این زودیها نه می توان انتظار کاهش قیمت ارز و نه انتظار کاهش قیمت لنز را داشت از انجاییکه اقتصاد بسیاری از مراکز اپتومتری به فروش لنز و محصولات مرتبط با ان وابسته است از همین حالا باید منتظر کاهش در آمد و رکود اقتصادی باشیم