غربالگري با دستگاه پلازاپتيك توسط اپتومتريست كاري غير علمي و به ضرر بيماران است

انجام هرگونه كار غربالگري توسط شاغلين حرف یزشكي مانند ایتومتريست هاو چشم پزشكان مي تواند عوارض نامطلوبي بدنبال داشته باشد انجام غربالگري در مراكز يكه اصولا وظيفه ارائه خدمات كامل مراقبتي و درماني را بر عهده دارند ممكن است اين تصور را در بيماران ايجاد نمايد كه يك سرويس كامل به آنها ارائه شده است در حاليكه در تست هاي غربالگري صرفا يك سري خدمات محدود به متقاضيان ارائه مي شود و هدف ااين آزمايش ها نيز فقط جدا نمودن افراد مبتلا از غير مبتلاست و جايگاه انجام اين آزمايشها نيز مدارس ، مهد كودك ها و ساير مراكزيست كه افراد مبتلا به يك بيماري ممكن است به طور دسته جمعي حضور داشته باشند بنابراين انجام هرگونه فعاليت تحت عنوان غربالگري در مراكز اپتومتري نادرست و غير علمي است و اين برعهده انجمن علمي اپتومتري است كه با اين پديده غير علمي كه مدتيست رواج پيدا كرده و سلامت كودكان را هدف قرار داده برخورد جدي نمايند و از گسترش آن جلوگيري نمايند