فتورفرکشن هم رقيب اپتومتري شد !!!

يك كارشناس مكانيك با استفاده از دستگاه Plusoptic اقدام به  غربالگري كودكان در مهدهاي كودك استان خراسان رضوي مينمايد  .پس از اعتراض انجمن اپتومتري  خراسان مشخص گرديد كه ايشان با هماهنگي و كمك  اداره بهزيستي خراسان رضوي  مبادرت به اين كار نموده است . اداره بهزيستي مشهد اعلام نموده كه اين فرد گواهي استفاده از اين دستگاه را از شركت وارد كننده دستگاه دريافت نموده است !!!. انجمن اپتومتري خراسان تاكيد دارد  اين مسئله كه مصداق بارز دخالت در امور پزشكي است  بايد پايان پذيرد .  متوليان  اپتومتري ايران كجايند كه ببينند كار به جايي رسيده كه هر كسي مي تواند اوقات فراغتش را با اپتومتري پر نمايد . اگر چنين عملي در حيطه كار پزشكان اتفاق افتاده بود، اين فرد بعنوان يك شياد دستگير شده بود . به نظر من تنها راه برون رفت هميشگي  از اين معضلات،تصويب دكتراي حرفه اي اپتومتري است .