در بیمارستان فارابی در جریان است….

اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ودرمان برگزار می کند
عنـــوان بــرنامــه: علمي – كاربردي اپتيك
نــــوع بــرنامــه: کوتاه مدت حرفه ای
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
تاریخ شروع برنامه: 1391/04/03
تاریخ پایان برنامه: 1391/08/19
آدرس محــل برگــزاری: بيمارستان فارابي تهران
شماره مجوز: 116296
صادر شده در: اداره کل آموزش مداوم
هــدف کلــی برنـــامه: دانش آموختگان دوره کاردانی اپتیک دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت جذب در مجموعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دوره ای به مدت شش ماه دروس نظری و عملی در بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران بگذرانند. این دانش آموختگان، دوره دو ساله کاردانی اپتیک شامل ساخت عینک طبی را دیده اند. برای آنکه عملکرد آنها با موازین و معیارهای لازم الاجرا در وزارتخانه تطابق پیدا کند ارائه این دوره لازم می آید. بدیهی است که گذرندگان دوره تبحر بیشتر در ارائه خدمات محوله خواهند داشت.

هدف اختصاصی برنـامه: ارايه مجوز عينك سازي طبي براي دانش آموختگان رشته اپتيك دانشگاه جامع علمي كاربردي

اعضــاء کمیته علمــی: آقاي دكتر محمد تقي توسلي ، دكتر فاطمه علي پور ، دكتر كتايون سماواتي ، دكتر احمد عامري، أكتر جعفري ، دكتر محمدي ، دكتر اكبري ، دكتر رجبي ، دكتر اشراقي ، دكتر جباروند
روش اجــــراء: طول این دوره شش ماه می باشد که شامل 285 ساعت آموزش “160 ساعت آموزش عملی و 125 ساعت آموزش نظری” است.
روش ارزشیابـــی: نظر سنجي از فراگيران
بررســـی نیـــاز:
3-تصمیمات سیاست گزاران 4-نظر متخصصین 6-نظر فراگیران

فراگیران پس از اتمام دوره می توانند مطابق استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیماران طبق نسخه های داده شده عینک مناسب بسازند و تعمیرات لازم در عینک بیماران را ارائه کنند. بنابراین دانش آموختگان این دوره مجاز خواهند بود زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ساخت و فروش عینک طبی بپردازند.

در هر دوره 60 نفر پذیرفته می شود که دوره قابل تکرار برای آموزش تمام دانش آموختگان دوره کاردانی اپتیک است.
شهریه دوره به ازای هر نفر ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان است.
منبع سایت مرکز آموزش مداوم کل کشور