قوس قرنیه ای علامتی از هیپرکلسترولیپیدمیا

در بسیاری از بیماران مسن دیدن قوس سفید رنگ دور قرنیه چندان هم عجیب به نظر نمی رسد اما برای جوانان دیدن این قوس می تواند علامتی از بالا بودن کلسترول خون باشد بارها اتفاق افتاده که من اولین نفری بوده ام که ضرورت کنترل میزان کلسترول خون را به بیماران جوان تذکر داده ام و علت ان دیدن این قوس سفید رنگ پیرامون قرنیه آنها در زیر اسلیت بوده است معاینه چشم ها با اسلیت لمپ باید بطور روتین برای همه مراجعین به مرکز اپتومتری انجام گرددتا مواردی از این قبیل براحتی تشخیص داده شوند
null