تفاوت ویژگیهای سطحی چشم در نژاد آسیایی

تجویز کنندگان لنزهای تماسی باید تنوع در ساختار آناتومیک چشم افراد را در هنگام فیت لنز در نظر بگیرند زیرا این امکان وجود دارد که لنزی که فیت آن برای یک نفر موفقیت آمیز بوده برای فرد دیگر موفقیت آمیز نباشد حتی اگر انحناءبخش مرکزی قرنیه آنها نیز یکسان بوده باشد تجویز کننده باید به تفاوتهای آناتومیک و فیزیولوژیک بین نژادهای مختلف توجه نماید و از تاثیر این عوامل بر عملکرد لنز تماسی بر روی چشم آگاهی داشته باشد
گزار ش شده که ضخامت پلک چشم های آسیایی بیشتر و پلک های آنها کامل تر است در حالیکه نبود چین پلک فوقانی در انها شایع تر است. در مقایسه با قفقازی هابافت چربی بیشتری در پلک آسیایی ها یافت می شود در نژاد آسیایی چربی درون اربیت در پلک بالا گسترش بیشتری بطرف پایین دارد در حالیکه در پلک پایین این گسترش بیشتر بطرف بالاست. جایگاه پلک ،تونیسیته و شکاف پلکی می تواند مشکلاتی را در هنگام گذاشتن و برداشتن لنز ایجاد نماید
آسیایی ها دارای شکاف پلکی کوچک تر و مایل تری هستند و زاویه مژه انها با لبه پلک کمتر است همچنین زاویه بین راس مژه و لبه آن نیز در این نزاد کمتر است تعداد مژه های مستقیم و ضخیم آنها نیز کمتر از سایر نژادهاست در بسیاری از چشمان آسیایی مژه ها فوقانی بدون هیچ مشکلی باقرنیه تماس دارندو قرار دادن لنز در چشم باعث برور مشکل می شود از تفاوتهای فیزیولوژیک می توان به کم بودن زمان شکست اشک و کم بودن حجم اشک نژاد آسیایی اشاره نمود یک مطالعه دیگر نشان می دهد قرنیه بسیاری از آسیایی ها قرینگی بیشتری نسبت به لمب دارد در حالیکه در سفید پوستان راس قرنیه جایگاه نازالتری نسبت به مرکز هندسی قرنیه دارد جابجایی راس قرنیه نقش مهمی در قرار گرفتن لنز تماسی درچشم داردو می تواند منجر به جابجایی قابل ملاحظه ای در لنز گردد
یک ویژگی مهم دیگر کم بودن حساسیت قرنیه در آسیایی هاست که انها را مستعد بروز میکروتروما در هنگام استفاده از لنز تماسی بصورت EW می نمایددر یک مطالعه دیگر قرنیه آسیایی ها رنگ پذیری بیشتری قبل و بعد از لیزیک نشان داده است در یک مطالعه توسط Long &Mcnalty نشان داده شده که حدود 87 درصد از بیمارانیکه با(Air optix) Lotrafilcon A فیت شده اند بدلیل فیت ضعیف از ادامه استفاده از لنز منصرف شده انددر حالیکه در 99در صد موارد فیت لنز از نظر تجویز کننده قابل قبول بنظر می رسیده است قطر 13.8 میلیمتری این لنز برای آسیایی ها مناسب بوده است
سازندگان لنز هنگام انتخاب ماده و طرح لنزبرای نژاد آسیایی باید به تفاوتهای موجود در آناتومی و فیزیو لوژی چشم آنان که بر موفقیت یا شکست در استفاده از لنز تاثیر مستقیم دارند توجه نمایند شناخت بیشتر تفاوتهای نژادی می تواند به تجویز کنندگان در تصمیم گیریهای بالینی کمک نماید و نتایج موفقیت آمیز بیشتری را نصیب آنان نماید
منبع