Eye Resources on the Internet

این سایت  لیست کاملی از منابع دانش بینایی وچشم  بر روی اینترنت را به شما عرضه می کند اتحادیه کتابداران علوم بینایی بانی این سایت است وسرور دانشگاه آیوا میزبانی آن را برعهده دارد امیدوارم که اپتومتریست های ایرانی بتوانند از منابع ارائه شده بخوبی استفاده نمایند