هشت ميليون نفر در جهان به علت خطاي انكساري نابينا هستند

حسين علي ميرزايي كارشناس ارشد اپتومتري، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: شانزده مهر ماه سال جاري به عنوان روز جهاني بينايي معرفي شده است كه امسال با موضوعات جنسيت و سلامتي چشم دسترسي برابر به خدمات مراقبتي معرفي شده است.

وي ادامه داد: سال گذشته در روز جهاني بينايي عنوان شد كه حدود دو سوم از افراد نابينا در جهان را زنان و دختران تشكيل مي دهند و نيز در بسياري از كشورها مردان دو برابر زنان به امكانات مراقبتي چشم دسترسي دارند و دسترسي برابر به خدمات مراقبتي چشم به كاهش نابينايي در كشورهاي فقير كمك خواهد كرد.

وي گفت: هشتاد درصد نابينايي قابل پيشگيري بوده و نود درصد افراد نابينا در كشورهاي با درآمد كم زندگي مي كنند.

اين اپتومتريست يادآور شد: آب مرواريد يا كاتاراكت اصي ترين علت نابينايي است كه به راحتي با يك عمل جراحي قابل درمان است.

وي خاطرنشان كرد: هشت ميليون نفر در جهان به دليل خطاي انكساري اصلاح نشده نابينا هستند كه مي توان با يك آزمايش ساده و استفاده از عينك بينايي را به اين افراد بازگرداند./ط