یک کارشناس ارشد اپتومتری گفت: به جاي قطع ناگهاني استروئيدهاي چشمي ( كورتونها )، لازم است كه استفاده از آنها را به تدريج كاهش دهيم.

حسين علیمیرزایی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: كاهش ناگهاني استروئيدهاي مصنوعي مي تواند به طور بالقوه بدن را دچار كمبود غير طبيعي سطح استروئيدها كند.

وي ادامه داد: مطالعات نشان مي دهد يك قطره از دگزامتازون چشمي براي 4 بار در روز و براي 6 هفته منجر به كاهش سطح استروئيدهاي طبيعي مي شود.

وي گفت: يك دليل مهمتر براي كاهش تدريجي استروئيدهاي چشمي، اثر انعكاس التهابات چشمي است و مي توان گفت كه استروئيدها باعث كاعش التهاب و نه از بين رفتن كامل آن مي شوند و كاهش ناگهاني استروئيدهاي موضعي مي تواند باعث بازگشت التهاب تضعيف شده گردد.

عليميرزايي يادآور شد: زماني كه التهاب كنترل شود مي توان تعداد دفعات استفاده از دوز استروئيد تجويز شده را به نصف كاهش داد.

وي خاطرنشان كرد: در واقع مي توان يك قطره در ساعت براي دو روز، يك قطره در هر 2 ساعت براي 2 روز، يك قطره در هر 4 ساعت براي 4 روز و يك قطره 2 بار در روز براي 4 روز و يا يك قطره 4 بار در روز براي يك هفته از دوز استروئيدها را به نصف كاهش داد./ق