اعتراض به تاسیس مراکز دائمی غربالگری بینایی توسط بهزیستی

چرا هیچ کس در مورد تاسیس مراکز غربالگری دائمی توسط سازمان بهزیستی در استانهای کشور که در آنهاغربالگری با استفاده از دستگاههای فتواسکرینر توسط افراد دیپلمه انجام میشود اعتراض نمیکند؟ .
به نظر می رسدبرخی همکاران شاغل در بهزیستی از این کار استقبال نیز کرده اندزیرا باعث کم شدن حجم کاری انها در اداره شده است !