آموزش آمار حیاتی و اپیدمیولوژی


دو درس آمار حیاتی و روش تحقیق از دروس بسیار مهم والبته کمی مشکل برای همه دانشجویان
ارشد هستند مارتین بلند یکی از معروفترین اساتید آمار حیاتی در دانشگاه یورک است سایت او حاوی اطلاعات بسیار جالبی در هر دوزمینه فوق است که دانستن آنها برای هر محقق و اپیدمیولوژیستی ضروری است
یک بخش بسیار جالب ار این سایت به دروس ارائه شده برای دانشجویان دوره فوق لیسانس اختصاص دارد مطالعه بخش های مختلف این سایت را به دانشجویان ارشد اپتومتری توصیه می کنم