دسته هاي دارويي بكار رفته در درمان گلوكوم

Glaucoma medications

β-adrenergic antagonists:

Non-selective

Timolol (Timoptic, Betimol)

Levobunolol (Betagan)

Metipranolol (Optipranolol)

β1-selective

Betaxolol (Betoptic)

Intrinsic sympathomimetic activity

Carteolol (Ocupress)

Cholinergic agonists:

Direct acting cholinergic agonists:

Pilocarpine

Carbachol

Indirect-acting (irreversible) cholinergic agonists:

Echothiophate

Adrenergic agonists:

Adrenergic α-2 agonists:

Apraclonidine (Iopidine)

Brimonidine (Alphagan)

Carbonic anhydrase inhibitors:

Acetazolamide

Methazolamide

Dorzolamide (Trusopt)

Brinzolamide (Azopt)

Prostaglandins:

Latanaprost (Xalatan)

Unoprostone isopropyl (Rescula)

Travoprost (Travatan)

Hyperosmotics:

IV: Mannitol

Oral: Glycerol, Isosorbide

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید