نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه چشم و بینایی :قرنیه( 2 )

بیشتر پژوهش های انجام شده در حیطه قرنیه و سطح خارجی چشم در 15 سال گذشته پیرامون مواردی همچون عفونتهای قرنیه ای ،پیوند قرنیه ،کراتیت هرپسی و کراتوکونوس متمرکز بوده است مطالعات جاری نیز در تلاشند تا به ارزیابی نتایج پیوند قرنیه و سن دهنده بافت بپردازند پیشرفتهای بدست آمده عبارتند از :
مطالعات موردی شاهدی در مورد عفونتهای قرنیه ای توام با لنزهای تماسی موفق شده اند تا عوامل خطر مربوط به بیماران و همینطور محصولات لنز تماسی را شناسایی نمایند
محققین گزارش داده اند که مشخص کردن نوع بافت دهنده -گیرنده در دراز مدت هیچ اثر مهم و قابل توجهی بر موفقیت در پیوند قرنیه در چهار صد بیمار در معرض رد پیوند قرنیه نداشته است
در زمینه کراتیت هرپسی استرومایی با ویروس هرپس سیمپلکس ( HSV )بیمارانی که کورتیکواستروئید موضعی دریافت داشته اند سریع تر بهبود یافته اند و موارد شکست کمتری داشته اند
آسیکلوویر خوراکی هیچ مزیت اضافی بر رژیم درمانی کورتیکواستروئید موضعی و آنتی ویروس موضعی نداشته است در درمان کراتیت اپی تلیال حاد HSV اضافه کردن آسیکلوویر خوراکی به درمانهای ضد ویروس موضعی نتوانسته است مانع از بروز کراتیت استرومایی یا ایریتیس گردد اما آسیکلوویر توانسته است به میزان قابل توجهی عود مجدد عفونت هرپتیک را کاهش دهد
مطالعه ارزیابی طولانی مدت کراتوکونوس CLEK که یک مطالعه مشاهده ای است توانسته است پیشرفت و پیش آگهی کراتوکونوس را در بیماران مشخص نماید و طرحهای درمانی جدیدی را ارائه نماید