معرفی مرکز:
مرکز تحقیقات کم بینایی در راستای تحقق چشم اندازهای نوین در عرصه علم و خدمت صادقانه با هدف تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه کم بینایی، تشویق و به کارگیری محققین ،کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور ، همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با همت ریاست محترم دانشکده توانبخشی جناب آقای دکتر ابراهیمی و مدیر محترم گروه اپتومتری جناب آقای دوستدار و آقای دکتر عباس ریاضی در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.جناب آقای دکتر عباس ریاضی دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و دکتری تخصصی اپتومتری از دانشگاه unsw استرالیا مسئولیت این مرکز را بر عهده دارند.
ادامه مطلب….