به اطلاع همکاران محترم اپتو متریست سراسر کشور می رساند که بر طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و رای هیت عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی جز حرف وابسته به پزشکی بوده و فعالیت اپتو متریستها در زمینه ای ساخت و فروش عینک طبی خارج از شمول قانونی نظام صنفی می باشد و هیچ گونه نیازی به اخذ پروانه کسب از وزارت بازرگانی مجامع امور صنفی و اتحادیه ها ندارند