اولين دستگاهی که موقع راه اندازی مطب اپتومتری تهيه می کنيد کدام است؟

 

قبل از اينکه ادامه اين مطلب را مطالعه فرماييد، لطفا چند دقيقه فکر کنيد. حقيقتا اگر امروز بخواهيد برای افتتاح مطب خودتان شروع به خريد کنيد و بودجه اتان هم چندين ميليونی نباشد و مجبور باشيد بعضی لوازم را بعدا تهيه کنيد، اولين وسيله ای که می خريد کدام خواهد بود؟ اجازه بدهيد سوال را بصورت تستی مطرح کنم.

 

به نظر شما مهمترين وسيله در مطب شخصی اپتومتری کدام است و بايد قبل از بقيه تهيه شود

الف) رتينوسکپ و افتالموسکپ

ب) جعبه عينک و فريم آزمون

پ) لنزومتر

ت) اتورفراکتومتر

ث) هيچکدام از موارد فوق

 

پاسخهای ارزشمندتان را برايم ارسال فرماييد تا من هم نظر ناقابل خودم را در يادداشت بعدی تقديمتان کنم