اسفند 1395 اتفاق مهمی برای اپتومتری کشور رخ داد و این رشته نوپا را وارد مرحله ی دیگری از توانایی های خود کرد.
انجمن علمی اپتومتری ایران پس از سال ها ، آرزوی دیرین اپتومتریست های کشور را با انتشار اولین مجله علمی – تخصصی اپتومتری و علوم بینایی محقق نمود.
مدیر مسئول مجله جناب آقای دکتر علی میرزاجانی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران و سردبیر آن جناب آقای مسعود خرمی نژاد هستند. دبیر اجرایی و ویراستاری علمی این مجله بر عهده ی جناب آقای محمدرضا معینی تبار می باشد.
این مجله حاصل تلاش و همکاری جمعی از همکاران عزیز است. هیات تحریریه آن (به ترتیب الفبا) عبارتند از: اپتومتریســت محســن اخگــری، دکتــر ابراهیــم جعفرزاده پــور، اپتومتریســت طیبــه دوابــی، اپتومتریســت عســگر دوســتدار، اپتومتریســت کوشــان رزمجــو، اپتومتریســت علی اکبــر شــفیعی، اپتومتریســت ناصــر صادق پــور، دکتــر عبــاس عظیمی خراســانی، اپتومتریســت مرتضــی غفاریــان، اپتومتریســت عبــدالله فرزانــه، دکتــر علــی میرزاجانــی، اپتومتریســت پیــام نبوتــی .

اولین شماره این مجله در اسفند 1395 یصورت الکترونیکی انتشار یافته و دسترسی به آن در قسمت نشریات سایت انجمن علمی اپتومتری ایران، دانلود مقالات؛ امکانپذیر می باشد. این شماره حاوی 4 مقاله علمی در زمینه های مرتبط با اپنومتری است. همه همکاران محترم را به خواندن این مقالات دعوت می نمایم.

مجددا این روبداد مهم را به دست اندرکاران تهیه مجله، و همکاران گرامی تبریک گفنه ؛ برای آحاد جامعه اپتومتری ایران آرزوی موفقیت و سربلندی را دارم.