کشف موجود تک سلولی که چشم دارد!

در مقاله ای که در مجله علمی نيچر در شماره جولای 2015 منتشر گرديده ساختار چشم در موجودی تک سلولی به نام وارنووی ايد شرح داده شده است.     به گفته توماس ريچاردز، يکی از نويسندگان اين مقاله (دانشگاه اگزتر)، اين موجود تک سلولی (Warnowiid) که در نمونه ای از آب دريا بدست آمده [...]