شايد خنده دار باشد (شايد هم نه) ولی آنزمان که تمرين رتينوسکپی را شروع کرده بوديم (سال دوم دانشجويی) سر اينکه چشم ساده (رديوسد آی) دست کی باشد، مجبور بوديم با هم کنار بياييم (بخوانيد گاهی وقتها دعوا مرافعه می شد). ايکاش اين ابداع ناقابلی که در اين ويديو تقديم می شود، آنزمان به عقل ناقصم می رسيد. تقديمتان می شود تا برای رتينوسکپی و مخصوصا تستهای پيچيده تر مثل افتالموسکپی غير مستقيم در اختيارتان باشد.
طبق معمول منتظر نظرات و راهنماييهايتان خواهم بود

 

Reduced eye, practice direct and indirect ophthalmoscopy

 

با تشکر

آيدين