OCT-10 -اصول تفسیر – دتچمان ها

در این پست به بررسی دتچمان های اپی تلیوم پیگمانته می پردازیم. دتچمان های RPE شاخص AMD نوع مرطوب هستند. در واقع دو یافته ی مهم در AMD های مرطوب وجود دارد که یکی وجود همین دتچمان ها و دیگری وجود نئووسکولاریزاسیون کوروئیدیا همان CNV می باشد. به طور کلی دتچمان های اپی تلیوم پیگمانته [...]

OCT – طرح پرسش

درپست قبل به دتچمان های رتین حساسه اشاره شد، گفتیم که یکی از موارد مهم در تفسیر ، تشخیص بین دتچمان های رتین حساسه و ادم پیشرفته رتین می باشد. با توجه به موارد ذکر شده در پست قبل تشخیص دهید که کدام یک از تصاویر دتچمان ها و کدام یک ادم رتین را نشان [...]

همه نهادها و سازمانهای بیمه ای نسخ اپتومتریست ها را می پذیرند به غیر از این دو

از میان سازمانها و نهادهایی که ما بطور معمول برای امور بیمه ای و درمانی با آنها سروکار داریم تنها دو نهاد بیمه دانا و کمیته امداد همچنان از پذیرش نسخه های اپتومتریست ها سر باز می زنندو پذیرش نسخ ما منوط به تایید چشم پزشک می کنند بجاست دوستان ما در انجمن های اپتومتری [...]

آدم ها می روند اما آثار اقدامات آنها همیشه در یادها می ماند

در میان وزرای بهداشت کشورمان شاید هیچ کس به اندازه باقری لنکرانی در نزد جامعه اپتومتری ایران نا دوست داشتنی تر نباشد چراکه او به دلیل عدم شناخت کافی از اپتومتری و یا تحت تاثیر دشمنان این رشته بزرگترین ضربه را به اپتومتری زد دو آیین نامه منفور در نزد اپتومتریست های ایرانی محصول دوره [...]

OCT-9 (اصول تفسیر – دتچمان ها )

تاکنون به دو اصل در تفسیر تصاویر OCT پرداختیم ، قصد داشتم در این پست یک جمع بندی روی مطالب گفته شده داشته باشم ولی بهتر است که پس اتمام اصل سوم این جمع بندی را داشته باشیم . سومین اصل در تفسیر مربوط به بحث دتچمان ها می باشد ، دتچمان ها را به [...]