عد سيهاي فيلتري و كاربردهاي درماني آنها عدسيهاي فيلتري خاص(Special Filter Lenses) قسمتي از طيف مريي راكاملآ جذب مي كنند و به اين ترتيب فتورسپتورها يي كه به اين محدوده طيفي حساس هستند راunderexpose مي نمايند در نتيجه كنتراست بين فتورسپتورهاي با ماكزيمم عملكرد و مينيمم عملكرد افزايش مي يابد بررسيها نشان داده اند كه [...]

چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت پنجم

مثال دوم در باره فيت لنزهای توريک سافت Subjective Refraction at spectacle plane: -6.00-5.00×180 Back vertex distance: 12 mm Changing the spectacle refraction into CL refraction Step 1) Calculate the power for the vertical meridian Vertical Meridian at spectacle plane: -11.00 diopters [ -6.00 + (-5.00)= -11.00] Simplified calculation: 11×11= 121 ; 121×0.012 (meter)= 1.45 [...]

درل كردن عدسيهاي پلي كربنا ت

پلي كربنات سريعتر از ساير مواد گرم مي شود بنابراين بهنگام درل كردن اين نوع عد سيهابراي سوار كردن بر روي فريم هاي گريف پيچ ( rimless) بهترين كار اين است كه وقتبيشتري بگذاريد.فقط يك ميليمتر در يك زمان درل كنيد؛ يك دقيقه مكث كنيد تا پلي كربناتخنك شود و بهمين روال ادامه دهيد تا [...]

درج كامل و دقيق اقدامات درماني انجام‌شده جهت بیماران

اّ يا يك اپتومتريست امنيت شغلي خواهد دا شت

· زمانيكه بيماري با عينك فروخته شده و يا عد سي تعويض شده با نرخ عرفبازار باز مي گردد و ادعا مي كند كه گران خريده ا ست شايعترين گمانه زني ‚ تحريكسود جويانه عينك سازان است كه امري بسيار رايج و طبيعتآ پيش بينيشده مي باشد. اما اگر اين پيشامد با تشويق و معاونت [...]