اگر بخش مهمی از فعاليتهای شما مرتبط با تجويز کنتاکت لنزهای نرم است، بدون شک آسايش و منفعت شما در آسايش هر چه بيشتر مصرف کنندگان لنز خلاصه می شود. مطلبی که خواهيد خواند، هيچ کالايی را معرفی نمی کند. نکاتی را خواهيد يافت که رضايت بيش از پيش بيماران شما را بدنبال خواهد داشت [...]

Inferior decentration :

طرح لنز نقش عمده اي در كاهش شيوع ميزان decentration تحتاني لنزهاي سخت دارد بنظر مي رسد كه فيت on-k و يا flatter-than-k بر طرحهاي لنزي كه بصورت steep فيت مي شوند ترجيح داده مي شود (بويژه در قدرتهاي منفي )ضخامت مركزي CT را بايد تا حد امكان در حداقل مقدار ممكن نگه داشت مقادير [...]

خارج از مركز بودن لنزهاي سخت : ( Decentration of RGP lenses)

خارج از مركز بودن لنزهاي سخت مشكلات متعددي را ايجاد مي كند و مي تواند منجر به كاهش حدت بينايي و مشكلات ديگري از قبيل corneal desiccation ،corneal warpage ،poor corneal alignment گردد از آنجايي كه اين لنزها بر روي ناحيه flat تر و همينطور ناحيه محيطي تر قرنيه قرارمي گيرند انطباق ضعيف ( poor [...]

اندازه و نوع پل بيني عينك

انتخاب فريمي كه بخوبي بر روي بيني سوار شود اهميت زيادي دارد زيرا پل بيني نود درصد از وزن عينك را تحمل مي كند مهمترين عامل در اين ارتباط ميزان سطح تماس پل با پوست مي باشد زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محل تماس پل با پوست دچار قرمزي و پرخوني مي شود وقتي [...]

اندازه و نوع پل بيني عينك : انتخاب فريمي كه بخوبي بر روي بيني سوار شود اهميت زيادي دارد زيرا پل بيني نود درصد از وزن عينك را تحمل مي كند مهمترين عامل در اين ارتباط ميزان سطح تماس پل با پوست مي باشد زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محل تماس پل با پوست [...]