بررسي إلقاء آكروماتيك آستانه كانتراست در مدولاسيون فركانس فضايي

بررسي إلقاء آكروماتيك آستانه كانتراست در مدولاسيون فركانس فضايي دكتر محمد فيروزآبادي* ،دكتر بيژن هاشمي* ،دكتر انوشيروان كاظم نژاد* s، دكتر سيد مسعود شوشتريان**ابراهيم جعفرزاده پور****استاديار گروه فيزيك پزشكي دانشگاه تربيت مدرس* s استاديار گروه آمار حياتي دانشگاه تربيت مدرس** دانشيار گروه فيزيك پزشكي دانشگاه آزاد واحد پزشكي تهران*** استادیار گروه بینایی سنجی دانشگاه ایران [...]

افزايش آگاهي عمومي در باره لنز هاي تماسي

افزايش آگاهي عمومي در باره لنز هاي تماسي به مفهوم افزايش تعدادبيماراني است كه خواهان استفاده از اين روش اصلاح بينايي هستند پيشرفتهاي كه در تكنولوژي ‏‏‏ ، موادوطراحي لنزهاي تماسي ايجادشده اين امكان را فراهم نموده تا افراد بيشتري بتوانند از اين لنزها استفاده نمايند شايد بزرگترين عاملي كه تعداد استفاده كنندگان لنز تماسي [...]

Bandage Contact Lenses:To Protect and To Hydrate

دکترآرمين نمازي يکي از اپتومتريست هاي هموطني هستند که در اسپرينگ فيلد ويرجينيا به کار وتحصيل اشتغال دارند وازمدتها قبل آمادگي خود را براي همکاري با اپتومتري ايران اعلام داشته بودند ايشان مطلبي با عنوان Bandage Contact Lenses:To Protect and To Hydrate براي ما ارسال نموده اند که عينا آنرا در اينجا ملاحظه مي فرماييد [...]

دو ساعت بستن چشم کافیست

محققين مي گويند بستن چشم بمدت دوساعت در روز بجاي شش ساعت تاثيري در نتيجه درمان آمبليوپي ندارد ترجمه اين مطلب را ملاحظه بفرماييد اميدواري براي كودكان داراي اختلالات چشمي پزشكان امريكايي معتقدند كه كودكان داراي انحرافات چشمي مي توانند با بستن چشم خود به مدت 2 ساعت در روز به جاي 6 ساعت، درمان [...]

قدر شناسی نسبت به استاد

يكي از كساني كه من همواره از ديدن ايشان در مجامع و كنگره هاي مختلف اپتومتري احساس شعف وشادماني مي كنم استاد گرانقدر جناب آقاي فريد پاسباني است كه من دين فراواني نسبت به ايشان دارم و بسياري از مهارتها وآموخته هاي خود را مرهون زحمات وتلاش بي شائبه ايشان مي دانم و در اين [...]