پروتکل اقدامات اپتومتريک در معاينه و ارجاع بيماران ديابتی (بخش دوّم)

خلاصه قبل: اولين کاری که می کنم اين است که ببينم آيا بيمار من فردی است پرخطر (های ريسک) يا کم خطر (لو ريسک)؟ دومين کاری که انجام می دهم اين است که سعی می کنم از ميزان قند خون، فشار خون و کلسترول و تری گليسيريد فرد اطلاع پيدا کنم. جديد: سومين کاری که […]

پروتکل اقدامات اپتومتريک در معاينه و ارجاع بيماران ديابتی (بخش اوّل)

از يادداشتهای دوستان و اساتيد ممنونم و خوشحالم که نامهای ديرآشنايي را دوباره ديدم و از اينکه باز با شما در تماسم خداوند را شکر می گويم. همه يادداشتها البته درست بود ولی اگر رخصت دهيد، قدری موضوع را بازتر کنيم و در واقع پروتوکل معاينه و ارجاع بيماران ديابتی را با هم مطالعه نماييم. […]

يک سوال: چه کار می کنيد اگر ….

دردفترکار اپتومتریتان نشسته ايد و آرزو می کنيد مريض بعدی بيايد چون لازم است روزتان پربار باشد و در عين حال آرزو می کنيد هيچکس نيايد چون از تمام مسايل و مشکلات روزمره زندگی (و مشکلات حرفه ای اپتومتری) خسته شده ايد و بدتان نمی آيد يکی دو روز (يکی دو ماه؟) کسی کاری به […]

کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت 93

  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺑﺪاع ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ورود اﻳﻦ ﻓﻨﺎوريﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ را در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ […]