تاثیر پدیده آمبلیوپی بر جسم زانویی خارجی

همانطور که میدانیم حدود هشتاد درصد سلولهای کورتکس بینایی دو چشمی(مربوط به دو چشم) هستند و سایر سلولها مربوط به یکی از چشمها هستند،در شرایط طبیعی اگر یک چشم غالب باشد تعداد سلولهای کورتکس بینایی در ناحیه مربوط به آن چشم اندکی بیشتر است،اما در صورت بروز آمبلیوپی استرابیسمی یک طرفه یا آمبلیوپی محرومیتی یک طرفه تعداد سلولهای مربوط به چشم آمبلیوپ نسبت به سلولهای منطقه مربوط به چشم غیر آمبلیوپ بطور چشمگیری کمتر است. در این صورت بیشتر تحریکات بینایی از چشم غیر آمبلیوپ صورت می گیرد،که این پدیده ناشی از کاهش ارتباطات سیناپسی و مهار توسط قسمت دیگر در رقابت بین دو چشم است ،در حقیقت رقابت دو چشم در دوره گسترش سیستم بینایی رقابت بر سر فضای سیناپسی نورونهای کورتکس است که در آن تعداد و عملکرد نورونهای چشم آمبلیوپ کاهش پیدا می کند.
درآمبلیوپی بیشترین تغییرات آناتومیکی در جسم زانویی خارجی(LGB) و بیشترین تغییرات فیزیولوژیکی در کورتکس بینایی رخ می دهد.سلول های LGB مربوط به چشم آمبلیوپ منقبض و چروک می شوند و سایز آنها حدود 30 درصد کاهش می یابد.در شکل ارائه شده تفاوت LGB یک میمون نرمال با یک میمون امبلیوپ (ناشی از تاری تصویر یک طرفه) را نشان می دهد.همانطور که ملاحضه می شود تصویر مقطعی سمت راست مربوط به LGB میمونی باآمبلیوپی یک طرفه و تصویر سمت چپ مربوط به میمون دیگری با چشم نرمال است.(در LGB نرمال شش لایه اما در تصویر مربوط به LGB میمون آمبلیوپ،سه لایه فقط قابل تفکیک اند)