روز جهانی بینایی کودکان

null
چهارشنبه ای که گذشت روز جهانی بینایی کودکان بود هیچ کداممان این روز را به یاد نداشتیم راستی ما چقدر به بینایی کودکان کشورمان اهمیت می دهیم ؟


Comments are closed.