دید دو چشمی 1

در رابطه با دیسفانکشن های تطابقی ، دو چشمی و اوکولار موتور گام نخست تشخیص صحیح می باشد که آنهم مستلزم یک case analysis دقیق و درست است. یک ارزیابی کامل وضعیت دوچشمی و تطابقی به طور کلی چهار مرحله ی مجزا را در بر می گیرد. نخست اندازه گیری مقدار هتروفوریای دور و نزدیک و نسبت AC/A دوم اندازه گیری مگنیتود و سهولت ورژنس های فیوژنال مثبت و منفی سوم اندازه گیری مقدار دامنه ی تقاربی یا همان نقطه ی نزدیک تقارب و در نهایت ارزیابی وضعیت حسی. هرکدام از این مراحل تست های متعددی را شامل می شود که از آن ها گذر می کنیم. حال با مجموعه ای از دیتاها مواجه هستیم که باتوجه به آن ها باید نوع اختلال را شناسایی کرده و باتوجه به آن به پلن درمانی درست برسیم. آیا فقط با یک مشکل تطابقی یا فقط مشکل دید دو چشمی مواجهیم ؟ ایا انومالی تطابقی و دو چشمی همراه با هم وجود دارد؟ وضعیت رفرکتیو بیمار چه نقشی بازی می کند؟ و خیلی سوالات دیگر. پاسخ گویی به همه ی این سوالات فقط با کیس آنالیز درست امکان پذیر است. اصلا مفهوم کیس آنالیز در دانش دید دو چشمی چیست ؟ این است که با اتکا بر فقط یک داده یا نتیجه ی یک تست نمی توان به تشخیص درست رسید. این مفهومی که اولین بار مورگان مطرح کرد. برای فهم درست از این مطلب مثالی می زنیم در بیماری با شکایات استنوپیک مقدار فوریای نزدیک برابر دو پریزم دیوپتر ایزوفوریا به دست آمده است . خب ایا می توان بر اساس همین یافته به تشخیص رسید جواب خیر است هیچ یافته ای به تنهایی مفهومی ندارد در واقع نتایج تست های مختلف مثل حلقه های یک زنجیر با هم ارتباط دارند و فقط با بررسی این رابطه ی زنجیروار است که معنی پیدا می کنند. بیایید مثالی بزنیم در بیماری هتروفوریای نزدیک دو پریزم دیوپتر ایزوفوریا است ، ورژنس فیوژنال منفی بیمار کاهش شدید نشان می دهد ، بیمار با چهار پریزم دیوپتر base-in دیلپوپیا پیدا می کند، بیمار لگ تطابقی بالایی دارد و تطابق نسبی منفی نیز به شدت کاهش یافته است در ارزیابی سهولت تطابقی تک چشمی عملکرد خوبی مشاهده می شود و بیمار دامنه ی تطابقی نرمالی دارد. بله این داده ها همگی بیانگر یک مشکل دید دو چشمی اند. پس هیچ گاه با نتیجه ی صرفا یک تست نمی توان چیزی گفت. سیستم های کیس آنالیز بسیاری چون آنالیز گرافیکال ، سیستم انالیز مورگان ، سیستم OEP  و سیستم ترکیبی آنالیز شناخته شده است. که ما به سبب جامع بودن به مورد اخر می پردازیم. اما برای انالیز ترکیبی و گروهی داده های اپتومتریک چه باید کرد ؟ از کجا شروع کرد و به کجا رسید از پست بعدی این مفهوم را باز می کنیم.

یک نظر برای این مطلب

  1. بسیار عالی بود منتظر پست بعدی تون هستم