يک لنز سيليکن هيدروژل جديد

نام لنز: پرمی او
Permi O
ساخت شرکت اولترا ويژن
نام ماده:
Menisilk monomer
ضريب عبوردهی ماده : 129
ديامتر : 14 ميليمتر
انحنای مبنا: 8.3 و 8.6
قدرت رفراکتيو: – 7.00 – +2.00
سطح لنز:
Nanoglass surface