روزجهانی بینایی

World Sight Day – 11 October 2007

تاسیس دوره دکترای حرفه اپتومتری

مدیر بورد اپتومتری تاسیس دوره دکترای حرفه اپتومتری را منوط به تغییر سیاست کلی وزارت بهداشت و درمان در رابطه با همه رشته های پیراپزشکی دانست دکتر یکتا در پاسخ نامه خانم هراتی زاده رئیس جامعه بینایی سنجی ایران که از طرف وزارت بهداشت و در مان برای مدیر بورد ارسال شده بود تاسیس دوره […]

چی نگیم چی بگیم

Don’t say customer or client…. Say patientDon’t say sell…. Say prescribe or dispense or provideDon’t say buy…. Say orderDon’t say store or shop…. Say office or practiceDon’t say business or trade …. Say practice or professionDon’t say price…. Say feeDon’t say old patient…. Say established patientDon’t say waiting room…. Say reception areaDon’t say back room…. […]

ضوابط تأسيس مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي – مـؤسسـه ساخـت و فـروش عينـك طبي به محلي اطلاق مي شود كه طبق ضوابط وزارت بهداشت و درمـان و آمـوزش پزشكي جهت ساخت و فروش عينك طبي پس از اخذ مجوز فعاليت توسط افراد واجد شرايط و صلاحيت دائر مي گردد . – مجوز ساخت و […]

تقويت سطح علمي گروه اپتومتري دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور با برگزاري دوره هاي بازآموزي

انجمن اپتومتري ايران براساس درخواست هر يک از دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور دوره هاي بازآموزي را براي گروه اپتومتري اين دانشگاه ها برگزار مي کند. دکتر « محمد آقازاده اميري » رييس انجمن اپتومتري ايران ضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) واحد علوم پزشکي […]