عينک های High definition

عينک هايی که سال های سال به شکل فعلی خود باقی مانده بودند،درحال تجهيز شدن به فناوری برتر High tech هستند. کمپانی Ophthonix مستقر درکاليفرنيا عدسی های عينک High definition را که علاوه بر اختلالات معمولی انکساری ابريشن های درجات بالا را نيز اصلاح می کند،به طور موفقيت آميزی در بازار معرفی کرده است.دومين نوآوری […]


معرفی یک روش جدید برای تشخیص پشت و رو بودن لنز

بررسی اجمالی دو روش متداول شناسايی پشت و روی لنزهای نرم و معرفی دو روش جايگزين برای شناسايی پشت و روی لنزهای نرم دو روش را در زمان دانشجويی ياد گرفته ايم که در عمل ديده ايم خيلی هم کاربرد ندارد: روش قديمی اول: لنز را مابين دو انگشت شست و اشاره قرار می دهيم […]


شناسايی پشت و روی لنزهای نرم

بررسی اجمالی دو روش متداول شناسايی پشت و روی لنزهای نرم و معرفی دو روش جايگزين برای شناسايی پشت و روی لنزهای نرم دو روش را در زمان دانشجويی ياد گرفته ايم که در عمل ديده ايم خيلی هم کاربرد ندارد: روش قديمی اول: لنز را مابين دو انگشت شست و اشاره قرار می دهيم […]