عدسيهاي تدريجي

(progressive lenses)عدسيهاي تدريجي
در عدسي هاي تدريجي قدرت عدسي بطور مستمر بين ناحيه ثابت ديد دور و ناحيه ديد نزديك تغيير ميكند.با كاهش تدريجي شعاع عدسي در ناحيه تدريجي قدرت عدسي زيادتر مي شود. يعني شعاع انحنا سطح قدامي در فاصله بين شعاع ثابت قسمت ديد دور و قسمت ديد نزديك بطور تدريجي كاهش مي يابد. عدسي تدريجي نوعي عدسي تك قسمتي است كه قسمتهاي دور و نزديك آن فاقد خطا هستند وقدرت ثابتي دارند.ناحيه تدريجي در تمام عرض عدسي گسترده شده و با قسمت ديد دورارتباط مي يابند و قسمت مركزي كه ناحيه قابل استفاده عدسي تدريجي است كريدور تدريجي ناميده مي شود. طرحهاي عدسي تدريجي عبارتند از
Hard Design
در حالي ايجاد مي شود كه طول كريدور كوتاه باشد.از آنجا كه ميزان آستيگماتيسم ايجاد شده در سطح عدسي نتيجه تغييرات تدريجي قدرت عدسي است در اين طرح خطاها در ناحيه كوتاهي جمع ميشوند. مزيت اين طرح وجود ناحيه ديد دور و نزديك وسيع است. و ناحيه ديد نزديك به ديد دور نزديكتر است يعني طول كريدور تدريجي كوتاه است بنابراين با چرخش چشم به سمت پايين سازگارتر است.از معايب اين طرح اين است كه خطاهاي زيادي كه بطور در اطراف كريدور تدريجي هستند باعث ايجاد ديد تار در اطراف شده وهمچنين ديس ترشن فضايي ايجاد مي كند
Soft Design
كريدور تدريجي طويل دارد كه به قسمت كناري دور ونزديك هم گسترش مي يابد.به علت اينكه خطاهامتمركز نيستند شدت آستيگمات حاصله و اختلال بينايي كاهش مييابد اين طرح باعث ايجاد مناطق ديد دور ونزديك كوچكتر با كيفيت تصويري بالا مي شود. در اين طرح قسمت ديد نزديك پايين تر قرار مي گيرد كه فرد مجبور مي شود چشم وسرش را در موقع استفاده از اين قسمت زيادتر پايين آورد

Comments are closed.