عد سيهاي فيلتري و كاربردهاي درماني آنها عدسيهاي فيلتري خاص(Special Filter Lenses) قسمتي از طيف مريي راكاملآ جذب مي كنند و به اين ترتيب فتورسپتورها يي كه به اين محدوده طيفي حساس هستند راunderexpose مي نمايند در نتيجه كنتراست بين فتورسپتورهاي با ماكزيمم عملكرد و مينيمم عملكرد افزايش مي يابد بررسيها نشان داده اند كه […]

چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت پنجم

مثال دوم در باره فيت لنزهای توريک سافت Subjective Refraction at spectacle plane: -6.00-5.00×180 Back vertex distance: 12 mm Changing the spectacle refraction into CL refraction Step 1) Calculate the power for the vertical meridian Vertical Meridian at spectacle plane: -11.00 diopters [ -6.00 + (-5.00)= -11.00] Simplified calculation: 11×11= 121 ; 121×0.012 (meter)= 1.45 […]

درل كردن عدسيهاي پلي كربنا ت

پلي كربنات سريعتر از ساير مواد گرم مي شود بنابراين بهنگام درل كردن اين نوع عد سيهابراي سوار كردن بر روي فريم هاي گريف پيچ ( rimless) بهترين كار اين است كه وقتبيشتري بگذاريد.فقط يك ميليمتر در يك زمان درل كنيد؛ يك دقيقه مكث كنيد تا پلي كربناتخنك شود و بهمين روال ادامه دهيد تا […]

درج كامل و دقيق اقدامات درماني انجام‌شده جهت بیماران

اّ يا يك اپتومتريست امنيت شغلي خواهد دا شت

· زمانيكه بيماري با عينك فروخته شده و يا عد سي تعويض شده با نرخ عرفبازار باز مي گردد و ادعا مي كند كه گران خريده ا ست شايعترين گمانه زني ‚ تحريكسود جويانه عينك سازان است كه امري بسيار رايج و طبيعتآ پيش بينيشده مي باشد. اما اگر اين پيشامد با تشويق و معاونت […]

عده ای از دوستان در مورد لنزهای پرسيژن يو وی سوال می کنند

قبل از اينکه در اين مورد برايتان بنويسم، مايلم تاکيد کنم که شما می توانيد از هر نوع لنز پرآبی استفاده کنيد تا مشکلات ناشی از هايپوکسی قرنيه را پيشگيری نماييد. علت اينکه اطلاعات مربوط به اين لنز را تقديم می نمايم اين نيست که پيش داوری نسبت به اين لنز دارم. موضوع اين است […]

چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت چهارم

مثال اول: نمره عينک بيمار برابر است با سه ديوپتر مايوپی و دو و بيست و پنج صدم ديوپتر آستيگماتيسم در محور 55 درجه. با هم اين بيمار را فيت می کنيم: برای مايوپی يا هايپروپی کمتر از چهار ديوپتر نيازی به تبديل نمره از سطح صفحه عينک به سطح صفحه قرنيه وجود ندارد. بنابراين […]

شيوه هاى جديد براى درمان پيرچشمى

پشت مردمك شما عدسى ظريف ديسك مانندى قرار دارد كه هنگامى كه شما تمركزتان را به سادگى بين اشياى دور و نزديك تغيير مى دهيد، شكل خود را تغيير مى دهد تا تصوير واضحى روى شبكيه ايجاد شود. عدسى چشم از ۴۰ سالگى به بعد سفت مى شود و قابليت تطبيق خود را از دست […]