يک توضيح ديگر در مورد لنزهای سيليکون هايدروژل

اولين لنز سيليکون هايدروژل جهان در سال 1998 توسط سيباويژن توليد و عرضه شد که هنوز بالاترين Dk/t را در بين لنزهای نرم دارد. Dk/t اين لنز برابر با 175 است و از طرفی هم دارای يک لايه روکش پلاسمايی است که هم هيدروفيل است و هم مانع از چسبندگی رسوبات به لنز می شود (چيزی شبيه به لايه هاييکه در عدسيهای پلاستيکی باعث ضد آب شدن عدسی می شود ولی با خصلت شيميايی معکوس آن يعنی اين لايه باعث هيدروفيلتر شدن سطح سيليکون هايدروژل است). اکسيژنرسانی بالا و رسوب پذيری کم اين لنز باعث شده که تاييديه FDA و CE را برای يکماه مصرف شبانه روزی دريافت نمايد. يعنی می توان لنز را امروز در چشم گذاشت و يکماه ديگر از چشم خارج کرد. اين لنز هم مانند تمام لنزهای عصر جديد، بايد يکماه بعد از باز شدن بسته بندی، دور انداخته شود.
قبلاً در يادداشتهای قبلی توضيح داده شد که امروزه لنزهای هيدروژل را فقط برای مصرف روزانه استفاده می کنند و آنهم مشروط بر اينکه لنز از نوع پرآب باشد ضمن اينکه مصرف لنزهای درازمدت را فقط برای مواردی توصيه می کنند که امکان دسترسی به لنزهای کوتاه مدت نباشد. اين در حالی است که “عمر مفيد لنز” و “عمر لنز” دو مفهوم کاملاً جداگانه هستند و طول عمر مفيد لنزهای سابقاً “سالانه”، حداکثر ششماه است (اگر چه ممکن است تا چند سال هم لنز پاره نشود). عمر مفيد لنز عبارتست از مدتی که می توان لنز را بدون خطر استفاده کرد. عمر لنز معمولاً خيلی بيشتر از عمر مفيد آن است ولی مصرف آن همراه با عوارضی در چشم است که معمولاً در کوتاه مدت نمايان نمی شود. مثال: طول عمر مفيد شير پاستوريزه در حد چند روز است. بعد از گذشت آن چند روز شير حتی اگر فاسد هم نشده باشد و ظاهر طبیعی داشته باشد، ممکن است مواد غذايی آن در حد کمتر از مطلوب باشد. هيچ کس شير را نگه نمی دارد تا بعد از کهنه شدن مصرف کند. نان را هم همه دوست دارند تازه باشد. اگر چه نان بيات هم قابل خوردن است و نانی که ده روز مانده هم قابل خوردن است ولی قطعاً فرقی بين نان تازه و نان خشک هست.
نتيجه: “برو اين لنز را مصرف کن. هر وقت ناراحتت کرد برگرد” جمله کسانی است که لنز را در حد طول عمر لنز تجويز می کنند. “اين لنز را بهتر است بعد از ششماه عوض کنی، حتی اگر به ظاهر ناراحتت نکرده باشد. اين يکی يکماهه است و بايد آنرا يکماه بعد از باز کردن دور بياندازی حتی اگر اصلاً هم آنرا مصرف نکرده باشی” جمله کسانی است که موضوع طول عمر مفيد لنز را جدی می گيرند.