اگر بخش مهمی از فعاليتهای شما مرتبط با تجويز کنتاکت لنزهای نرم است، بدون شک آسايش و منفعت شما در آسايش هر چه بيشتر مصرف کنندگان لنز خلاصه می شود. مطلبی که خواهيد خواند، هيچ کالايی را معرفی نمی کند. نکاتی را خواهيد يافت که رضايت بيش از پيش بيماران شما را بدنبال خواهد داشت […]


Inferior decentration :

طرح لنز نقش عمده اي در كاهش شيوع ميزان decentration تحتاني لنزهاي سخت دارد بنظر مي رسد كه فيت on-k و يا flatter-than-k بر طرحهاي لنزي كه بصورت steep فيت مي شوند ترجيح داده مي شود (بويژه در قدرتهاي منفي )ضخامت مركزي CT را بايد تا حد امكان در حداقل مقدار ممكن نگه داشت مقادير […]


خارج از مركز بودن لنزهاي سخت : ( Decentration of RGP lenses)

خارج از مركز بودن لنزهاي سخت مشكلات متعددي را ايجاد مي كند و مي تواند منجر به كاهش حدت بينايي و مشكلات ديگري از قبيل corneal desiccation ،corneal warpage ،poor corneal alignment گردد از آنجايي كه اين لنزها بر روي ناحيه flat تر و همينطور ناحيه محيطي تر قرنيه قرارمي گيرند انطباق ضعيف ( poor […]


اندازه و نوع پل بيني عينك

انتخاب فريمي كه بخوبي بر روي بيني سوار شود اهميت زيادي دارد زيرا پل بيني نود درصد از وزن عينك را تحمل مي كند مهمترين عامل در اين ارتباط ميزان سطح تماس پل با پوست مي باشد زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محل تماس پل با پوست دچار قرمزي و پرخوني مي شود وقتي […]


اندازه و نوع پل بيني عينك : انتخاب فريمي كه بخوبي بر روي بيني سوار شود اهميت زيادي دارد زيرا پل بيني نود درصد از وزن عينك را تحمل مي كند مهمترين عامل در اين ارتباط ميزان سطح تماس پل با پوست مي باشد زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محل تماس پل با پوست […]


داروهای ضد التهابی غير استروئيدی محلول در آب با کاهش جرم گيری لنز، باعث کاهش احتمال چسبندگی باکتريها به لنز می شود دراين تحقيق … چسبيدن پروتئين اشک به لنز باعث افزايش احتمال چسبندگی باکتريها به لنز می شود.ليزوزيم عمده ترين پروتئين رسوبی است. اصولاً داروهای ضد التهابی غير استروئيدی (NSAID) مانع از تجمع پروتئين […]


رسوبات پروتئينی و ليپيدی روی لنزهای نرم، اثر مهارکنندگی متقابل بر يکديگر دارند در اين تحقيق … معلوم شد که در لنزهای FDA IV (پرآب و يونی)، رسوبات پروتئينی باعث هيدروفوب شدن سطح لنز و افزايش استعداد چسبندگی ليپيدها می شوند. افزايش رسوبات ليپيدی، سطح لنز را بازهم هيدروفوب تر می کند و افزايش رسوبات […]


warpage

يک مشکل شايع ديگرلنزهای RGP ايجاد toricity دائمی در لنز می باشد که اصطلاحا warpage ناميده می شود و در چند مورد با flexure تفاوت دارد 1-با بررسی BCR لنز با راديوسکوپ وجود toricity در لنز تائيد می شود در صورتی که در flexure لنز اسفريک است 2- اين مشکل بمرور زمان ايجاد می شود […]