سابقه اپتومتری در ایران

اپتومتري در ايران سابقه چندان طولاني ندارداگر چه كه اپتومتريست هاي اندكي در گذشته در ايران حضور داشته اند اما مطمئنا گسترش امروزه اپتومتري در ايران مرهون تصويب اساسنامه آن در ستاد انقلاب فرهنگي در اوايل دهه شصت مي باشد اگر چه كه دو دوره اپتومتري از قبل يكي در دانشگاه ملي ايران وديگري در […]