رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران:داشتن دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی یک برنامه آموزشی جهانی است

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با تاکید بر اینکه دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی همچنان اولویت نخست فیزیوتراپیست های کشور است، گفت: داشتن دکترای حرفه ای فیزیوتراپی، یک موضوع صنفی نیست بلکه یک برنامه آموزشی جهانی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم روز جهانی فیزیوتراپی ایران به همت انجمن فیزیوتراپی ایران و سازمان نظام پزشکی جمعه بعدازظهر در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد.

در این مراسم محمدعلی محسنی بندپی، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی متفق قول پای مطالبات فیزیوتراپیست های کشور ایستاده اند و تلاش می کنیم با تعامل و گفتمان با مسئولین وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطالبات به حق فیزیوتراپیست ها را پیگیری کنیم.

وی با عنوان این مطلب که دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT) یک مسئله جهانی است، گفت: فیزیوتراپیست ها به این مدرک نیاز ندارند، بلکه این نیاز جامعه است که از چنین حقی برخوردار شود.

محسنی بندپی، با تاکید بر اینکه دکترای حرفه ای فیزیوتراپی همچنان اولویت نخست فیزیوتراپیست های کشور است، افزود: داشتن دکترای حرفه ای فیزیوتراپی، یک موضوع صنفی نیست بلکه یک برنامه آموزشی جهانی است.

وی از مکاتبه با رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین ملاقات با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس برای پیگیری مطالبات جامعه فیزیوتراپی خبر داد و گفت: روش پیگیری مطالبات نباید اعتراض گونه باشد.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با اشاره به اختلاف پرداختی حقوق فیزیوتراپیست ها در ایران و کشورهای همسایه، افزود: حقوق یک فیزیوتراپیست با درجه استادیاری در دوبی 11 هزار دلار است اما این رقم در ایران 1500 دلار است.

محسنی بندپی، با عنوان این مطلب که حقوق فیزیوتراپیست‌ها با تورم جلو نمی رود، گفت: متاسفانه در برخی کلینیک ها فیزیوتراپی، همکاران جوان ما با حقوق های پایین جذب کار می شوند.

وی بر ضرورت تخصصی تر شدن رشته فیزیوتراپی شد و افزود: انتظار می رود تا دو سال آینده، رشته فیزیوتراپی مانند سایر رشته های پزشکی، تخصصی تر شو

پاسخ به نامه دکتر جباروند

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﯾﺪﻧﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺑﺎﻋﺮض ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 9827 ﻣﻮرخ 95/06/03 ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﮐﻞ و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

(1 -1درﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه درﺑﻨﺪ 1 ﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺠﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 3938 ﻣﻮرخ 1388/1/ 15 ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي 3931 ﻣﻮرخ 80 /2/29 و 42921 ﻣﻮرخ 83/3/27 ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 7آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮرﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﭼﺸﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻠﻮﮐﻮم وﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ و…. از وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي (ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ 7 وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻻزم از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ و ﮔﻠﻮﮐﻮم وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻠﯿﺖ ﻟﻤﭗ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺿﺮوري
اﺳﺖ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 7 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 2-1 اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ( ﭘﯿﻮﺳﺖ 1و2و (5

(2-1 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره/ 34424د400 ﻣﻮرخ 94 /12/12 ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 7 ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي در “ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ “ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻮرد ﮔﺮوه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي و دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ و دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوري ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﻣﺘﺒﻮع و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 7 ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت “ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي” ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ” ب “ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ ﭼﺸﻢ ,ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت رﺗﯿﻦ و ﮐﺎﺗﺎرﮐﺖ و ﮔﻠﻮﮐﻮم از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه رﺷﺘﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﭘﯿﻮﺳﺖ (2 از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 5 ﺑﻨﺪ” ج “در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت اﺳﻠﯿﺖ ﻟﻤﭙﯽ و

اﻓﺘﺎﻟﻤﻮﺳﮑﻮﭘﯽ را در ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ “د “در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﺷﺪه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ (ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي و دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) و ﺟﺮاﺣﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ را اﻓﺮاد داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ “ح ” و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ردﯾﻒ 10 ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮرﺻﺮاﺣﺘﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻠﯿﺖ ﻟﻤﭗ (ﺑﯿﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 22 ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ “ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي” ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.درﺑﻨﺪ1 ﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ 11 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮح وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺣﻮزه ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻮق ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ 14 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي وﯾﮋه از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎﮐﯿﻤﺘﺮي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮﺳﺘﯿﮏ و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ در ﮐﺸﻮر اراﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮدو ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻧﻈﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻮده وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎي ﺳﻮال ودر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.(ﭘﯿﻮﺳﺖ 1و(2

از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻔﺴﯿﺮﺑﻪ راي ﺑﻨﺪ ﻫﺎي آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن

ﯾﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 93468 ﻣﻮرخ 93/7/1ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺷﺪه و در ﻣﺘﻦ راي ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ را ذﯾﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭼﺸﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ را رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. (ﭘﯿﻮﺳﺖ (3

(1 -2در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ دوم ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻓﺮوش ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ 12 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻟﻨﺰ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ دﮐﺘﺮاي اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺎز و ﺗﻨﻬﺎ درآﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮاي اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻣﻮرد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 12 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 3938 ﻣﻮرخ 1388/1/ 15

ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 21347/402 ﻣﻮرخ 90/07/20 و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره/ 1681د400 ﻣﻮرخ 95 /1/21ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻓﺮوش ﻟﻨﺰ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.(ﭘﯿﻮﺳﺖ (1

(2-2 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 21347/402 ﻣﻮرخ 90/07/20 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ اﻣﻮردرﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان در ﺧﺼﻮص ﻓﺮوش ﻟﻨﺰ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
“ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻓﺮوش ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻋﯿﻨﮏ ﻃﺒﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.”(ﭘﯿﻮﺳﺖ (4

( (3-2 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره/ 1681د400 ﻣﻮرخ 95 /1/21 ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 3 ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي در “ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ “ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻮرد ﮔﺮوه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي و دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ و دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوري ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﻣﺘﺒﻮع و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﻣﺎده 1 “درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ” و در ﻣﺎده 2 “ﻓﯿﺖ ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. (ﭘﯿﻮﺳﺖ
(5

در ﺑﻨﺪ “ب” ﺧﺪﻣﺖ “درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ “ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻤﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﯿﺖ ﻟﻤﭗ و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و ﺑﯿﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ (اﺳﻠﯿﺖ ﻟﻤﭙﯽ)در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ “د” اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮔﺮوه اﻓﺮاد داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درردﯾﻒ 1 ﺑﻨﺪ”ح “ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻠﯿﺖ ﻟﻤﭗ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ “ي” ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم “ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺮﻧﯿﻪ ” در ﺻﻼﺣﯿﺖ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ و ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .

(4-2 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده 2 اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 3-2 و ﻣﻮاد “ب و د و” و “و “ردﯾﻒ 1 ﺑﻨﺪ “ح و س” ﺧﺪﻣﺖ ” ﻓﯿﺖ ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ” ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻟﻨﺰ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ از ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺑﻼﻏﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده و اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ از ﺷﻤﻮل اﻓﺮاد داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﻧﻈﯿﺮ ” اﺳﻠﯿﺖ ﻟﻤﭗ ” و اﻧﺠﺎم ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 12 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 3938 ﻣﻮرخ 88/1/ 15 ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي / 34424د400 ﻣﻮرخ 94 /12/12 و ﻧﯿﺰ 1681 /د400 ﻣﻮرخ 95 /1/21 ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 21347/402 ﻣﻮرخ 90/07/20 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ دوم ﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ داﺷﺘﻪ و ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺸﻢ اﻣﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻧﻮاع ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻓﯿﺖ ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﻫﻤﮑﺎري ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻣﻮزش و ﻓﯿﺘﯿﻨﮓ ﻋﺪﺳﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ رزﯾﺪﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﭼﺸﻢ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﻮد.

-3 در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺧﻮد ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎري از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﯿﺎت ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ واﻗﻊ در ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده 11 ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ذﮐﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ.و ﻫﯿﭽﮕﺎه وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮدن ﮐﻞ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺧﺪﻣﺎت آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺎﻏﻼن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي از رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺴﯿﻮﻟﯿﻦ داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻒ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﺸﻢ را ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰﻋﯿﻨﮏ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﭼﺸﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎران اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ در ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎرج از ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺪور از ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ.

-4 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 64/7/9 در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ در 17 ﻣﺎده و ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 64/7/27 ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 15ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از واژه “اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي” در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده 15 در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واژه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده 13 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺳﺮﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﺎﻏﻼن ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده 3از ﻓﺼﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺼﻮب 83/1/25 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ درج ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ (اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي )ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ درﻋﻨﻮان ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﺘﺮﮐﺎر و ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﺘﻔﺎده از واژه “اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي و اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ “در ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺳﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﯾﺒﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻌﺪادي ﻣﺤﺪود از ﻫﻤﮑﺎران از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ”اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. (ﭘﯿﻮﺳﺖ

(6

-5 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 4 ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻧﻮع ﻧﮕﺎرش ﯾﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ داراي ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺪار ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎرش آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.از ﺳﻮﯾﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺒﺎرت ” ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ب” و ﻓﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎرﺷﯽ آن را “ﻏﻠﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ ” ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰدر ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮده و داراي آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادن در ﻣﻮرد اﺑﻬﺎم” ﻏﻠﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ” در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﺮﻣﺖ آن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-5 ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردي از وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ را رﺻﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در
ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت “ﺑﺴﯿﺎري ”

ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﯾﺮان وﺳﺎز و ﮐﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ذﮐﺮ ﻣﻮارد و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ آﮔﺎﻫﯽ و اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﯾﺮان ﮔﺮدد.

اﻣﺮوزﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺸﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ درﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺑﺴﯿﺎري از ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮري و ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ و در ﮐﻨﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺟﻤﻌﯽ ازﻫﻤﮑﺎران ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي اﯾﺮان

دکترای حرفه ای راهکار برون رفت از مشکلات فعلی اپتومتری در ایران

بسیاری از مشکلات امروزه اپتومتری در ایران مانند مشکل عدم قرارداد بیمه ها ، عدم پرداخت هزینه عینک توسط بیمه های خصوصی و مشکلات دیگری از این دست فقط و فقط با ارتقای سطح تحصیلی و جایگاه حرفه ای اپتومتری تحقق می یابند رکود و کاهش فعالیت نویسندگان این وبلاگ ناشی از درگیری آنها در کارها و امور دیگری مانند اپتیکی ها و مانند آن است و امید می رود که اپتیران به روزهای اوج دوباره خود باز گردد و همه ما تلاش نماییم تا آرمان همیشگی مان دکترای حرفه ای اپتومتری را در ایران تحقق بخشیم امیدوارم دوستان نویسنده ما همت نمایند و با مطالب جالب و متنوع خود بر غنای هرچه بیشتر این مجموعه بیفزایند

چگونه دوباره کاری ها را در مراکز اپتومتری کاهش دهیم

حتما برای شما هم پیش آمده که مجبور شده باشید عدسی عینک بیماری را دوباره بسازید هفته گذشته چنین موردی برای من پیش آمد و به این دلیل این پست را به این موضوع اختصاص دادم بیمار خانم جوان 28 ساله ای بود که قبلا هم توسط خود من معاینه شده بود و حالا پس از یک سال و اندی برای معاینه مجدد به من مراجعه کرده بود در چشم راست هیچ تغییری ایجاد نشده بود اما رفرکشن چشم چپ که منهای چهار در 170 درجه بود با توجه به نتایج اتورفرکتومتر به منهای چهار در 155 تغییر یافت علیرغم اینکه در هنگام معاینه بیمار تغییر ایجاد شده را به وضغیت قبلی ترجیح می داد اما به هیچ وجه از عینک ساخته شده با محور جدید راضی نبود بنابراین عدسی دومی با محور قبلی یعنی همان 170 درجه برای بیمار ساخته شد و بیمار ما با رضایت محیط کار ما را ترک نمود علیرغم اینکه بارها در مراجع و کتابهای رقرکشن تاکید شده که محور قبلی را حتی اگر غلط باشد تغییر ندهید بازهم من محور سیلندر را تغییر دادم و ناچار شدم عینک بیمار را برای بار دوم تغییر دهم پس بجاست که در مواردی که بیمار از یک سیلندر در محور غلط راضی است به هیچ وجه اقدام به تغییر محور و تجویز سیلندر در محور جدید نکنیم چرا که می تواند به ناراحتی بیمار و دوباره کاری گردد قطغا موارد دیگری نیز وجود دارند که عدم رعایت آنها می تواند منجر به دوباره کاری در مراکز اپتومتری گردد شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید ؟

چهار سال درمان تنبلی چشم بخاطر هیچ

روز گذشته خانواده ای فرزند نه ساله خودشان را که مدعی بودند سه چهار سال تحت ذرمان تنبلی چشم بوده و هنوز بهبود نیافته پیش من آورده بودند تا من برای شان کاری بکنم وجود عیب انکساری قابل توجه در چشم راست و عدم وجود هیچ گونه عیب انکساری در چشم چپ گواه وجود تنبلی شدید در چشم راست بود اما با کمی تامل می شد فهمید که اصلاح انکساری تاثیر چندانی بر روی دید کودک ندارد و بنابراین یک معاینه کامل ته چشم لازم بود اینجا بود که یک اسکار قدیمی بر روی ناحیه ماکولا دیده شد و مشخص شد چرا درمان بستن روزی چهار ساعت به مدت چهار سال هیچ تاثیری نداشته است شرط اصلی تشخیص آمبلیوپی سالم بودن ظاهری ته چشم است در صورت وجود هرگونه ضایعه ارگانیک دیگر نمی توان عنوان آمبلیوپی را به این گونه کاهش بینایی اطلاق نمود پس همکاران گرامی هیچ وقت معاینه دقیق ته چشم را در کودکان آمبلیوپ فراموش نفرمایید